Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Szczegóły w "RODO"

ZGODA
INFORMACJA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Kramer informuje, iż osoby ze szczególnymi potrzebami w przypadku napotkania trudności architektonicznych z dostępem do lokalu Kancelarii (drugie piętro budynku) mają możliwość kontaktu telefonicznego z Kancelarią w godzinach urzędowania (pon-pt. 8:00-16:00) pod numerem tel. 723 113 007 oraz pod adresem e-mail: kancelaria@komornikplewiska.pl celem umówienia się na przeprowadzenie odpowiednich czynności w dostępnym dla tych osób miejscu w pobliżu Kancelarii.

Właściwość

Stosownie do treści art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97, nr 133, poz. 882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Adekwatnie do brzmienia art. 921 § 1 kpc egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.
Komornik działa przy Sądzie Rejonowym Poznań ?Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, którego właściwość terytorialna obejmuje:
części miasta Poznania w granicach dzielnic Grunwald i Jeżyce (pobierz wykaz ulic w PDF )
oraz z obszaru gmin (pobierz wykaz miejscowości w PDF ):

  • Komorniki
  • Tarnowo Podgórne
  • Dopiewo

Dokumenty do pobrania

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Kramer, Kancelaria Komornicza w Plewiskach

Kancelaria czynna: pon. - pt. 8.00 -16.00,
Dyżur komornika: poniedziałek 10.00-13.00 i 14.30-15.30.

ul. Grunwaldzka 517c/21
62-064 Plewiska (gm. Komorniki)
Tel: 723 113 007
kramer@komornikplewiska.pl

Numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 04 1020 4027 0000 1202 1358 3655
(Dokonując wpłat należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.)

EPU ID komornika: 2343

Jesteśmy nowoczesną i innowacyjną kancelarią. Dzięki naszemu profesjonalizmowi i ponadprzeciętnemu zaangażowaniu w każdą sprawę potrafimy zapewnić wierzycielom możliwie szybkie zaspokojenie ich roszczeń, przy pełnym poszanowaniu przepisów prawa. Efektywność podejmowanych przez nas działań wynika z zachowania wcześniej wspomnianych zasad profesjonalizmu i zaangażowania oraz przede wszystkim z wykorzystywanych w codziennej pracy nowoczesnych technologii i systemów teleinformatycznych, które to ustawicznie udoskonalamy wychodząc naprzeciw nowym oczekiwaniom i zmieniającym się czasom. Poniżej niektóre z systemów wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach:

System informatyczny obejmujący centralną ewidencję kierowców oraz dane i informację o pojazdach i ich właścicielach.

EPU ID komornika: 2343
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze stosuje się dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to odrębne postępowanie w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Aplikacja internetowa dzięki, której nasza kancelaria ma możliwość poprzez elektroniczne zapytanie sprawdzenie czy dłużnik posiada rachunki bankowe zarówno w bankach komercyjnych jak i spółdzielczych.

Nowoczesna aplikacja internetowa udostępniana przez ZUS. Pozwala ograniczyć czas na uzyskiwanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań egzekucyjnych poprzez skierowanie elektronicznych zapytań.

pl-ID - Zintegrowane rejestry PESEL, dowody osobiste oraz centralna Baza Usług Stanu Cywilnego. Wszystkie podmioty uprawnione do dostępu do SRP mogą korzystać z danych, których administratorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

RODO

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Kramer. Kancelaria Komornicza w Plewiskach ul. Grunwaldzka 517C/21 (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e- mail: kramer@komornikplewiska.pl
tel.: 723 113 007
adres: Grunwaldzka 517C/21, 62-064 Plewiska
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres e-mail: iod@rodo-online.eu

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych* czy dany osobowych związanych z rekrutacją.

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii. Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargi w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail kramer@komornikplewiska.pl, telefonicznie 723 113 007 lub pisemnie na adres Grunwaldzka 517C/21, 62-064 Plewiska. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych w zależności od kategorii: kat. A przez okres 10 lat, kat. B przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Licytacje
Niestety, w tej chwili Kancelaria nie prowadzi licytacji.